امروز : 29 مهر 1398
 
   فعالیت یادگیری روز دو شنبه
سلام گل های خوبم

دخترم تکالیفت را زیبا و با دقت بنویس.
گلم مانند تمرین امروز ریاضی تمرین کن.
دخترم کلیدواژه های نگاره های 10_9_8را بخش و صدای اول و آخر آن ها را بگو.

💚موفق باشید💚
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/07/29
   فعالیت یادگیری روز یک شنبه
سلام فرشته های بهشتی

دخترم تکالیفت را با دقت و زیبا بنویس.
گلم مانند تمرین صفحه ی 21 کتاب ریاضی در دفترت انجام بده.
عزیزم سوره توحید را تمرین کن.

در پناه قرآن باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/07/28
   فعالیت یادگیری روز سه شنبه
سلام گل های بهشتی

دخترگلم بادقت تکالیفت را زیبا بنویس.
عزیزم پلی کپی ها را با دقت انجام بده.
عزیزم مانند صفحه 18 ریاضی اشکال مختلف را باچوب کبریت روی برگه A4درست کن وداخل کاور روز یک شنبه بیاور.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/07/23
   فعالیت یادگیری روز دو شنبه
سلام گل های زیبا

دخترم با توجه به جهت تکالیفت را انجام بده.
گلم کلید واژه های نگاره های 7_6رابخش کن،و صداهای اول و اخر آن ها رابگو.

💟موفق باشی عزیزم💟
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/07/22
   فعالیت یادگیری روز یک شنبه
سلام عزیزانم

دخترم بادقت و تمرکز تکالیفت را انجام بده.
گلم یک جدول شگفت انگیز4×4 در دفتر تکلیف انجام بده.

گل های بهشتی با هم مهربان باشید💟
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/07/21
   فعالیت یادگیری روز شنبه
سلام گل های بهشتی

دخترم با توجه به جهت تکالیفت را انجام بده.
ازنگاره ی 1 تا5کلید واژه ها رابخش کن،و صداهای اول و آخر آن ها رابگو.

💚عزیزم ازتلاش توسپاسگزارم💚
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/07/20
   فعالیت یادگیری روز سه شنبه
سلام فرشته های بهشتی

دخترم با توجه به جهت فلش و با دقت تکلیفت را انجام بده.
یک جدول شگفت انگیز 3×3 در دفترت انجام بده.
علوم فصل 1را تمرین کن.
💟💗درپناه خدا عزیزم💟💗
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/07/16
   فعالیت یادگیری یک شنبه
سلام فرشته های بهشتی

گل های زیبا فردا برای جشن الفبا با آمادگی در مدرسه حضور داشته باشید.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/02/29
   فعالیت یادگیری شنبه
سلام گل های خوبم

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
از عدد 80تا90به عدد و حروف بنویس.

در پناه خدا
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/02/28
   فعالیت یادگیری آخر هفته
سلام گل های بهشتی

دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.
از عدد 70تا80به عدد و حروف بنویس.
گلم علوم تمرین کن.

دوستتون دارم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1398/02/25
12345678910...