امروز : اول بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
 
   تکلیف آخرهفته
عزیزم تکالیفت رابا دقت بخوان وبنویس.
دخترم هرشب یک املابا خط زیبایت بنویس،بعداز هر املا 2جمله بساز.
هر روز یکی از پلی کپی ها را بادقت انجام بده.
جدول ترکیب حروف را انجام بده.
ریاضی،جدول ارزش مکانی را تمرین کن.
چندتمرین جمع وتفریق با شکل انجام بده.
برای روزشنبه علوم کارشود.
💗موفق باشی گلم💗
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/28
   تکلیف یک شنبه

دخترم با دقت تکایفت رابخوان و بنویس.
مانندتمرین صفحه 101_100ریاضی بسیار تمرین کن،درس بسیارمهمی است.
یک صفحه املا با خط زیبایت بنویس.
برای فرداقرآن تمرین کن.
🌸🌹دخترم مراقب خودت باش🌹🌸

   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/26
   تکلیف شنبه

دختر عزیزم تکالیفت رابا دقت بخوان وبنویس.
برای فردا املا بسیار تمرین کن.
صفحه ی 98کتاب ریاضی را بادقت انجام بده.
مانندتمرین صفحه 97_96کتاب ریاضی تمرین کن.
🌺موفق باشی گل نازم🌺

   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/25
   تکلیف آخرهفته
عزیزم تکالیفت رابا دقت بخوان وبنویس.
دخترم هرشب یک املابا خط زیبایت بنویس.
هر روز یکی از پلی کپی ها را بادقت انجام بده.
جدول ترکیب حروف را انجام بده.
برای روز شنبه تمرینات مربوط به فارسی بنویسیم کار شود.
یک سودوکوی 9×9در دفترت انجام بده.
💗موفق باشی گلم💗
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/22
   تکلیف سه شنبه
دختر عزیزم دلم براتون تنگ شده
امیدوارم هرچه زودتر روی ماهتونو ببینم
عزیزم 3جمله مرتب کن،3کلمه مرتب کن بنویس.
با5 کلمه دلخواه جمله های زیبا بنویس.
یک صفحه املا بنویس و از روی آن بخوان.
عزیزم خواندن بسیار مهم است،همیشه در حال انجام تکالیف بخوان و بنویس.
هر روز از روی کتاب بخوانیم ودفترچه روانخوانی مطالعه کن.
دخترم یه الگوی شطرنجی متقارن انجام بده
3 جمع و 3 تفریق همراه با شکل در دفترت بنویس
 
دخترم غذاهای مقوی بخورتاهمیشه سالم و قوی باشی
به امید دیدار
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/21
   تکلیف دوشنبه
گلهای زیبا متاسفانه دوباره آلودگی باعث تعطیلی مدارس شد.اما این تعطیلی نباید شما را از درس خواندن دور کند.
دختر عزیزم با کلمات داده شده جمله بساز
می کنند_می کارد_کریم_نمکدان_کبوتر_تاریک_
عزیزم 5 کلمه نامرتب بنویس.
یه املا از درس اول تا اخر درس ک بنویس.
از روی املا برای مامان مهربونت بخوان.
دخترم 3سوال جمع و 3 سوال تفریق دردفتر بنویس.
عزیزم خوردن شیرومیوه را مخصوصا در این هوای آلوده فراموش نکن.
🌸دوستون دارم،مراقب خودتون باشید🌸
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/19
   تکلیف شنبه

عزیزم تکالیفت رابا دقت بخوان وبنویس.
یک صفحه املا بنویس واز روی آن بلندبخوان.
مانندتمرین صفحه 95 ریاضی در دفترت تمرین کن
💗💗دختر نازم مراقب خودت باش💗💗

   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/18
   تکلیف آخرهفته
عزیزم تکالیفت رابا دقت بخوان وبنویس.
یک صفحه املا بنویس واز روی آن بلندبخوان.
مانندتمرین تفریق (مبحث امروز درس ریاضی)تمرین کن.
دخترم هر روز یکی از پلی کپی ها رابا دقت انجام بده.
مامان های عزیزفرداچهارشنبه 95/10/15صبح ساعت 7جلسه فراموش نشود.
به امیددیدار
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/14
   تکلیف دوشنبه
دختر نازم با دقت کلمات رابخوان و بنویس.
عزیزم با خط زیبایت یک صفحه املا بنویس.
دخترم پلی کپی راانجام داده و روز شنبه بیاور.
دخترم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه روانخوانی بخوان.
💛💗موفق باشی عزیزم💗💛
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/13
   تکلیف یک شنبه

دختر عزیزم تکایفت رابا دقت بخوان و بنویس
یک صفحه املا ازدرس اول تا آخر درس ی بنویس.
دخترم مانندصفحه ی 90 ریاضی در دفترت تمرین کن.
عزیزم صفحه ی 45 قرآن را بسیار تکرار وتمرین کن.
دخترم مانند صفحه 36 کتاب علوم و نمونه انجام شده در کلاس در برگه A4انجام بده و فردا بیاور.
💗💗در پناه خداگل نازم💗💗

   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/10/12
12345678910