امروز : 03 فروردين 1396
 
   تکلیف آخرهفته
دخترم با دقت تکالیفت را انجام بده.
هر شب یک املا با خط زیبایت بنویس.
ازروی کتاب بخوانیم ودفترچه روانخوانی هر روز بخوان.
مانندتمرینات این هفته کتاب ریاضی تمرین کن.
با دقت پلی کپی  را انجام بده.
🌹موفق باشی عزیزم🌹
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/24
   تکلیف دوشنبه
دخترم تکالیفت را بادقت بخوان و بنویس.
گلم ازروی درس علی و معصومه املا بنویس.
از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روانخوانی بخوان.
عزیزم از عدد20تا30به عددو حروف بنویس.
پیام های قرآنی و لوحه ی25تمرین شود.
🌹موفق باشی عزیزم🌹

   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/23
   تکلیف یک شنبه
دخترم تکالیفت را بادقت انجام بده.
یک صفحه املا بنویس.
مانندتمرینات امروزکتاب ریاضی تمرین کن.
🌺در پناه خدا عزیزم🌺
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/22
   تکلیف شنبه
عزیزم تکالیفت را بادقت انجام بده.
یک صفحه املا با خط زیبایت بنویس.
مانندتمرین صفحه 149ریاضی تمرین کن.
دخترم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روانخوانی تمرین کن.
موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/21
   تکلیف آخرهفته
دخترم با دقت تکالیفت را انجام بده.
هر شب یک املا با خط زیبایت بنویس.
ازروی کتاب بخوانیم ودفترچه روانخوانی هر روز بخوان.
مانندتمرینات این هفته کتاب ریاضی تمرین کن.
با دقت پلی کپی ها را انجام بده.
دخترم هنگام نوشتن خواندن را فراموش نکن.
🌹موفق باشی عزیزم🌹
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/17
   تکلیف دوشنبه
دخترم تکالیفت را بادقت بخوان و بنویس.
گلم ازروی درس در بازار وصدای موج املا بنویس.
از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روانخوانی تا آخردرس صدای موج بخوان.
عزیزم از عدد10تا20به عددو حروف بنویس.
مانندتمرین صفحه 145 ریاضی تمرین کن.
درپناه خدا عزیزم

   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/16
   تکلیف یک شنبه
عزیزم تکالیفت را بادقت بخوان وبنویس.
یک صفحه املا باخط زیبایت بنویس.
دخترم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه روانخوانی از اول تا اخر درس تشدیدبخوان.
مانندتمرین صفحه 144ریاضی تمرین کن.
دخترم صفحه 64کتاب قرآن را تمرین کن.
موفق باشی دخترم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/15
   تکلیف شنبه
عزیزم تکالیفت را بادقت بخوان وبنویس.
املا از روی درس در بازار بنویس.
دخترم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه روانخوانی از اول تا اخر درس تشدیدبا صدای بلندبخوان.
موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/14
   تکلیف آخرهفته
دخترم با دقت تکالیفت را انجام بده. هر شب یک املا با خط زیبایت بنویس. ازروی کتاب بخوانیم ودفترچه روانخوانی هر روز بخوان. مانندتمرینات این هفته کتاب ریاضی تمرین کن. با دقت پلی کپی ها را انجام بده. دخترم هنگام نوشتن خواندن را فراموش نکن. موفق باشی عزیزم
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/10
   تکلیف دوشنبه
عزیزم تکالیفت را بادقت بخوان وبنویس.
یک صفحه املا بنویس.
2نمونه جمع و تفریق همراه با رسم شکل و محور انجام بده.
گلم از روی کتاب بخوانیم و دفترچه ی روانخوانی بسیار تمرین کن.
🌸🌻موفق باشی دخترم🌻🌸
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1395/12/09
12345678910...