امروز : 28 شهريور 1397
 
   پیام خداحافظی
فرزندم
خدا را شاکرم که دستان ظریفت را در دستانم گذاشتی و گام هایت را با من همگام کردی و پیمودیم با هم راه پر و پیچ و خم مدرسه را تا الفبای بیداری را بیاموزی اکنون که به پایان راه رسیدیم امیدوارم آموخته باشی الفبای زیبای زندگی .
گلم در این مدت که در گلستان زیبای دبستان  شهید بهشتی کنار هم بودیم خیلی چیزها از همدیگر آموختیم .
دخترم اگر در مدت نه ماه فرصت نشد که بگویم دوستت دارم اکنون میگویم تو را به اندازه ی تمام زیبایی ها دوست دارم و آرزویم سربلندی تو در تمام عرصه هاست .
گلستان من رو به تعطیل شدن است و قرار ما درهمین گلستان و  سال دیگر اما در کنار باغبانی مهربان تر .
گلم تو را به خدای مهربانی ها
می سپارم.
آموزگارت منیرپور
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/31
   تکلیف یک شنبه
عزیزم تکایفت را با دقت انجام بده.

دخترم از روی روانخوانی شماره 41بخوان و رونویسی کن.
مانند تمرینات امروز کتاب ریاضی تمرین کن.
یک املا بنویس.
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/30
   تکلیف شنبه
دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.

از عدد 50تا60به عدد و حروف بنویس.
2جمع و 2تفریق روی محور با رسم چوب خط انجام بده.
یک املا بنویس.
💗گلم موفق باشی💗
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/29
   تکلیف آخرهفته
دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.

عزیزم پلی کپی و پیک آدینه را با دقت انجام بده.
از عدد40تا50به عدد و حروف بنویس.
مانند تمرین صفحه ی 167کتاب ریاضی تمرین کن.
یک املا بنویس.
آخر هفته ی خوبی داشته باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/26
   تکلیف سه شنبه
دخترم از روی روانخوانی شماره 41_40بخوان و تمرین کن.
پیام های قرآنی رابخوان وتمرین کن.
موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/25
   تکلیف دوشنبه
دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.

عزیزم برای جشن الفبای فردا با آمادگی کامل
در مدرسه حضور داشته باش.

موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/24
   تکلیف یک شنبه
عزیزم تکالیفت را بخوان و بنویس.

از عدد30تا40به عدد و حروف بنویس.
3املای خورشیدی بنویس.

گلم موفق باشی
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/23
   تکلیف شنبه
گلم تکالیفت را با دقت انجام بده.

عزیزم از عدد26تا30را با رسم شکل داخل جدول ارزش مکانی بنویس.
دوجمع و دوتفریق همراه با شکل روی محور انجام بده.
موفق باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/22
   تکلیف آخرهفته
دخترم تکالیفت را با دقت بخوان و بنویس.

پلی کپی و پیک آدینه را با دقت انجام بده.
عزیزم از عدد21تا 25را با رسم شکل داخل جدول ارزش مکانی بنویس.
از روی صفحات13_12مجله ی رشد کودک شماره 7بخوان و املا بنویس.

💟آخر هفته ی خوبی داشته باشید💟
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/19
   تکلیف سه شنبه
گلم تکالیفت را با دقت انجام بده.

دخترم از عدد 16تا 20 را با رسم شکل داخل ارزش مکانی بنویس.
مانند تمرین امروز کتاب ریاضی تمرین کن.
از روی روانخوانی شماره 38بخوان و املا بنویس.

در پناه خدا باشید
   ارسال شده توسط   سمیه منیرپور  در مورخ   1397/02/18
12345678910...