امروز : 29 مهر 1396
 
   تکالیف روز چهارشنبه

دختران تلاشگرم

پایان هفته ی خوبی را به همراه مطالعه دقیق دروس در کنار خانواده داشته باشید .

1 - ریاضی مطالعه شود .

2 - آزمون آخر فصل مربوط به کتاب خیلی سبز حل شود .

3 - تکلیف آدینه ریاضی انجام شود .

4 - برگه علوم مطالعه شود .

5 - نقاشی هفته گذشته کامل شود .

 

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/27
   بیشتر بدانیم (ریاضی)

بیشتر بدانیم

قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20

1. همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.
2. عددی بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش بر 2 بخش پذير باشد.
3. عددی بر 3 بخش پذير است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذير باشد.
4. عددی بر 4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 4 بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر باشد .)
5. عددی بر ۵ بخش پذير است که رقم يکانش بر ۵ بخش پذير باشد.
6. عددی بر 6 بخش پذیر است که بر2 و3 بخش پذیر باشد.
7. عددی بر 7 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر7 بخش پذیر باشد.
8. عددی بر 8 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه 2 برابررقم دهگان به اضافه ی 4 برابر رقم صدگان آن بر 8 بخش پذیر باشد.
   (عددی بر 8 بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر 8 بخش پذیر باشد.)
9. عددی بر 9 بخش پذيراست که مجموع ارقامش بر9 بخش پذير باشد.
10. عددی بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
11. عددی بر 11 بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر 11 بخش پذیر باشد.
12. عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.
13. عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیر باشد.
14. عددی بر 14 بخش پذیر است که بر 2 و 7 بخش پذیر باشد.
15. عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد.
16. عددی بر 16 بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر 16 بخش پذیر باشد .
17. عددی بر 17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر 17 بخش پذیر باشد.
مثال: عدد 221 بر 17 بخش پذیر است زیرا:       22-(5x1)=17
18. عددی بر 18 بخش پذیر است که بر 2 و 9 بخش پذیر باشد.
19. عددی بر 19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 19 بخش پذیرباشد.
مثال: عدد 437 بر 19 بخش پذیر است زیرا 57 بر 19 بخش پذیر است:       43+(2x7)=57
 20. عددی بر 20 بخش پذیر است که دو رقم آخر بر 10 بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر 20 بخشپذیر باشد.)

قواعد بخش­پذیری بر اعداد طبیعی

 

* اعداد طبیعی  {... ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1}

 

* دو عدد که با هم مقسوم­علیه مشترکی غیر از 1 نداشته باشند؛ نسبت به هم متباین یا اوّلند. مثل 4 و 7    یا   12 و 19

در تقسیمی که مقسوم و مقسوم علیه و خارج­قسمت آن اعداد طبیعی بوده و باقی­مانده­ی آن صفر باشد؛ می­گوییم :

ـ مقسوم بر مقسوم­علیه بخش­پذیر یا قابل قسمت است.

 ـ مقسوم توسط مقسوم­علیه شمارش می­شود.

ـ مقسوم علیه، مقسوم را می­شمارد.          

مثال:         8 بر 4 بخش­پذیر است.           4 هشت را می­شمارد.       4 مقسوم­علیه 8 می­باشد.       2 = 4 ÷ 8

 

برای فهم بخش­پذیری بر بعضی از اعداد طبیعی قاعده­هایی وجود دارد. حتّی می­توان از طریق این قاعده­ها بدون انجام عمل تقسیم به باقی­مانده­ی تقسیم پی برد. در مورد بعضی از اعداد طبیعی، انجام عمل تقسیم راحت­تر از به­کار گیری قاعده­ی آن است.

قاعده­ی بخش­پذیری بر 1 :      تمامی اعداد بر 1 بخش­پذیرند.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 2 : تمامی اعداد زوج بر 2 بخش­پذیرند.  

اعداد فرد بر 2 بخش­پذیر نیستند و باقی­مانده­ی تقسیم آن­ها بر 2 حتماً 1 خواهد بود.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 3 :

عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 3 بخش پذیر باشد. باقی مانده­ی تقسیم عدد بر 3 همان باقی­مانده­ی تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر ۳ است.

مثال- مجموع رقم­های عدد 3726 برابر 18 است و 18 بر ۳ بخش پذیر می­باشد، بنابراین عدد3726 بر ۳ بخش­پذیر است.

 

مثال- مجموع رقم­های عدد 2408 برابر 14 است و 14 بر ۳ بخش پذیر نمی­باشد و 2 تا باقی­مانده می­آورد؛ بنابراین عدد2408 بر ۳ بخش­پذیر نیست و تقسیم 2408 بر 3 دو تا باقی­مانده دارد.

 

 

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 4 :    هیچ عدد فردی بر 4 بخش­پذیر نیست. در بین اعداد زوج:

الف) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها بر 4 بخش­پذیر باشند.   مثل: 3516

ب) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که اگر دو رقم سمت راست آن­ها را بر 2 تقسیم کنیم؛ خارج­قسمت زوج باشد.

مثال: 19857846      23 = 2 ÷ 46  چون 23 فرد است پس 19857846 بر 4 بخش­پذیر نیست.

مثال: 19857848      24 = 2 ÷ 48  چون 24 زوج است پس 19857848 بر 4 بخش­پذیر است.

ج) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که حاصل جمع رقم یکان و دو برابر رقم دهگانِ آن بر 4 بخش­پذیر باشد.

مثال: در عدد 23845256      16 = 5 × 2 + 6   چون 16 بر 4 بخش­پذیر است؛ پس 23845256 بر 4 قابل­قسمت است.

مثال: در عدد 23845258      18 = 5 × 2 + 8  چون 18 بر 4 بخش­پذیرنیست؛ پس 23845258 بر 4 قابل­قسمت نیست.

د) اعدادی بر 4 بخش­پذیرند که اگر رقم یکان آن­ها 0، 4 یا 8 بود؛ دهگان آن زوج و اگر رقم یکان آن 2 یا 6 بود؛ رقم دهگان آن فرد باشد. مثل 2340 ،  4324 ، 1128568 ،  3356452  ، 99254836

برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر 4 به دو رقم سمت راستِ آن توجّه می­شود.

مثال: در عدد 235678 ، عدد 78 بر 4 ، 2 تا باقی­مانده دارد؛ چون رقم دهگان آن فرد است و رقم 8 ، 2 تا از 6 بیش­تر است.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 5 :   

اعدادی بر 5 بخش­پذیرند که رقم یکان آن­ها صفر یا 5 باشد. مثل: 370  ،   28965

برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر 5 به رقم سمت راستِ آن توجّه می­شود.

مثال: در عدد 23783 چون 3 بر 5 ، 3 تا باقی­مانده می­آورد ؛ پس 23783 بر 5 نیز 3 تا باقی­مانده دارد.

       در عدد 23789 چون 9 بر 5 ، 4 تا باقی­مانده می­آورد ؛ پس 23789 بر 5 نیز 4 تا باقی­مانده دارد.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 6 :  

اعدای بر 6 بخش­پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش­پذیر باشند. پس هیچ عدد فردی بر 6 بخش­پذیر نیست.

برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر6  رقم یکان را با 4 برابر تک­تک ارقام دیگر جمع می­کنیم.

برای راحتی کار، اگر 4 برابر رقمی بر 6 بخش­پذیر بود؛ از مجموعه حذف می­شود.

مثال: در عدد  2316908 ، چهار برابر هر یک از ارقام 0، 9، 6 و 3 بر6 بخش­پذیرند پس:  (  20= 8 + 1 × 4 + 2 × 4)

چون 20 بر 6 دو تا باقی­مانده دارد؛ 2316908 بر 6 نیز 2 تا باقی­مانده دارد.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 7 :  
عددی بر۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال 7 ÷ 1659                 0 = 7×2 - 14                       147 = 9×2 - 165

چون صفر بر 7 چیزی باقی­مانده ندارد؛ پس 1659 بر 7 قابل­قسمت است.     

مثال 7 ÷ 265                 16 = 5 × 2 – 26  

چون 16 بر 7 دو تا باقی­مانده دارد؛ پس 265 بر 7 دو تا باقی­مانده می­آورد.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 8 :  

الف) اعدادی بر 8 بخش­پذیرند که عدد حاصل از سه رقم سمت راست آن­ها بر 8 بخش­پذیر باشند.

مثال:  23000 ،   45008 ،  93016  ، 57448 ، 32240  ، 57800

ب) اعدادی بر 8 بخش­پذیرند که حاصل جمع رقم یکان و 2 برابر رقم دهگان و 4 برابر رقم صدگان آن­ها بر 8 بخش­پذیر باشد.  مثال: 8 ÷ 32568921296    ( 32 = 6 + 9 × 2 + 2 × 4)

چون 32 مضرب 8 می­باشد؛ پس 32568921296 بر 8 بخش­پذیر است.

نکته : چون 4 برابر 2 بر 8 بخش­پذیر است؛ 2 از مجموعه حذف می­شود. ( 24 = 6 + 9 × 2)

مثال:  8 ÷ 23214586035   ( 11 = 5 + 3 × 2)  11 بر 8 سه تا باقی­مانده دارد؛ پس این تقسیم نیز 3 تا باقی­مانده دارد.

قاعده­ی بخش­پذیری بر 9 :

عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر 9 بخش پذیر باشد. باقی مانده­ی تقسیم عدد بر 9 همان باقی­مانده­ی تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر 9 است.

مثال- مجموع رقم­های عدد 4581 برابر 18 است و 18 بر 9 بخش پذیر می­باشد، بنابراین عدد4581 بر 9 بخش­پذیر است.

 

مثال- مجموع رقم­های عدد 2408 برابر 14 است و 14 بر 9 بخش پذیر نمی­باشد و 5 تا باقی­مانده می­آورد؛ بنابراین عدد2408 بر 9 بخش­پذیر نیست و تقسیم 2408 بر 9 پنج تا باقی­مانده دارد.

نکته: در اعدادی مثل 123456789987654321 ارقام 9 و هر دو تا رقمی که حاصل جمع آن­ها 9 می­شود از مجموعه حذف می­شوند.

عدد 123456789987654321 بر 9 قابل­قسمت است. چون رقم­های 9 و هر دو تا رقمی که حاصل جمع­شان 9 است حذف شوند؛ چیزی باقی نمی­ماند.( 000            9 = 8 + 1      9 = 7 +2        9 = 6 + 3 )

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 10 :

الف)عددی بر 10 بخش­پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد. مثال: 33780

ب) عددی که هم بر 2 و هم بر 5 بخش­پذیر باشد، بر 10 نیز بخش­پذیر است. مثال: 120

رقم یکان هر عدد باقی­مانده­ی آن عدد بر 10 خواهد بود.

مثال : یکان 325، پنج می­باشد؛ پس باقیمانده­ی تقسیم 10 ÷ 325 هم 5 می­باشد.

 

 

 

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 11 :

برای این­که بدانیم عددی بر 11 بخش­پذیر هست یا نه، ارقام آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم. اگر باقی­مانده صفر یا مضربی از 11 بود؛ آن عدد بر 11 بخش­پذیر است. مثال: 19084758

22 = 10 – 32             10 = 1 + 0 + 4 + 5             32 = 8 + 7 + 8 + 9

چون 22 بر 11 بخش­پذیر است؛ پس 19084758 نیز بر 11 قابل­قسمت است.

 

برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم بر 11 دو وضعیت پیش می­آید. وقتی ارقام آن عدد را به دو دسته تقسیم می­کنیم تا با هم جمع کنیم؛ رقم یکان در یک دسته قرار می­گیرد و رقم دهگان در دسته­ی دیگر.

الف) اگر رقم یکان در دسته­ای قرار گرفت که حاصل جمع آن بیش­تر است؛ باقی­مانده­ی تفریق همان باقی­مانده­ی تقسیم است.(البتّه در صورت لزوم باید بزرگ­ترین مضرب 11 ممکن را از آن کم کرد.) مثال:  382907

حاصل جمع دسته­ای که یکان در آن قرار دارد         24 = 7 + 9 + 8

حاصل جمع دسته­ای که دهگان در آن قرار دارد           5 = 0 + 2 + 3  

          باقی­مانده­ی تقسیم                      8 = 11 – 19            19 = 5 – 24      

 

پس باقی­مانده­­ی تقسیم  11 ÷ 382907 عدد 8 خواهد بود.

ب) اگر رقم دهگان در دسته­ای قرار گرفت که حاصل جمع آن بیش­تر است؛ باید عدد آخر را از 11 کم کرد. مثال: 629471

 

حاصل جمع دسته­ای که یکان در آن قرار دارد            7= 1+ 4 + 2

حاصل جمع دسته­ای که دهگان در آن قرار دارد             22 = 7+9+6

  اختلاف حاصل جمع دو دسته            15=7 – 22

فاصله­­ی629471 تا بخش­پذیری  بر 11            4 = 11-15               

باقی­مانده­ی تقسیم11 ÷ 629471                7=4-11

 

نکته: برای اعداد دو و سه رقمی ، ره ساده­تری نیز وجود دارد.

هر عدد دو رقمی که رقم­هایش مثل هم باشد؛ بر 11 بخش­پذیر است. مثل 55 ، 99، 66

هر عدد سه رقمی که مجموع رقم­های یکان و صدگانش برابر رقم دهگان آن باشد؛

ویا اختلاف « مجموع رقم­های یکان و صدگان» با « رقم دهگان» برابر 11 باشد؛ بر 11 بخش­پذیر است.

مثال برای قسمت اوّل:  781    583       253      495     121

مثال برای قسمت دوم:     704    506     715       968      979

 

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 12 :

می­دانیم که: 12= 4 × 3           12 = 6 × 2

3 و 4 که مقسوم­علیه­های 12 هستند و حاصل ضرب آن­ها 12 می­شود؛ نسبت به هم اوّلند؛ ولی 6 بر 2 قابل­قسمت است.

پس باید گفت که:

اعدادی که هم بر 4 و هم بر 3 بخش­پذیر باشند؛ بر 12 نیز بخش­پذیرند.

مثال:  3456 که هم بر 4 و هم بر 3 بخش­پذیر است؛ پس بر 12 نیز قابل­قسمت است.

 

 

 

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 13 :

 

عددی بر13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر13 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.) مثال: 13÷689

104 = 36 + 68 = 9 × 4 + 68

چون26 بر 13 قابل قسمت است پس 689 بر 13 قابل قسمت است.                         26 = 4 × 4 + 10  

 

*نکته: اگر یک عدد 3 رقمی را دو بار کنار هم بنویسیم تا یک عدد 6 رقمی به­دست آید؛ این عدد 6 رقمی حتماً بر اعداد 7 و 11 و 13 بخش­پذیر خواهد بود. مثال: 256  عدد256256 هم بر 7 و هم بر 11 و هم بر 13 قابل قسمت است.

 

125 = 13 ÷ 11 ÷ 7 ÷ 125125                125125 = 13× 11× 7× 125

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 14 :               14 = 7 × 2

اعدادی که هم بر 2 و هم بر 7 بخش­پذیر باشند؛ بر 14 نیز بخش­پذیرند. یا اعداد زوجی که بر 7 بخش­پذیر باشند.

مثال:  140 ،  28 ، 560 ،           714210280003500490

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 15 :               15 = 5 × 3

اعدادی که هم بر 3 و هم بر 5 بخش­پذیر باشند؛ بر 15 نیز بخش­پذیرند.  مثال:  45 ، 270 ،  555 ،  97215

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 16 :   

عددی بر 16 بخش­پذیر است که چهار رقم سمت راست آن صفر یا بر 16 بخش­پذیر باشد.   

مثال: 10000 ،          50000 ،       3750016 ،      96870032،        235641632    

 قاعده­ی بخش­پذیری بر 17 :   

عددی بر17 بخش پذیر است که اگر 5 برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال: 17 × 153                 0 = 3 × 5 – 15

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 18 :   

اعدادی که هم بر 2 و هم بر 9 بخش­پذیر باشند؛ بر 18 نیز بخش­پذیرند.یا اعداد زوجی که بر 9 قابل­قسمتند.

مثال: 36 ، 2574 ،  720000 ، 1234567890

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 19 :

عددی بر19 بخش پذیر است که اگر 2 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر19 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.) مثال: 19÷285

                                           38 = 28 + 5 × 2

 قاعده­ی بخش­پذیری بر 20 :

اعدادی که هم بر 4 و هم بر 5 بخش­پذیر باشند؛ بر 20 نیز بخش­پذیرند.

اعدادی بر 20 قابل­قسمتند که یکان آن­ها صفر و رقم دهگان ­آن­ها زوج باشد. مثال: 40  ، 7380 ، 35700

 

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 21 :

اعدادی که هم بر 3 و هم بر 7 بخش­پذیر باشند؛ بر 21 نیز بخش­پذیرند. مثال: 42 ، 84  ، 105، 214200

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 22 :   

اعدادی که هم بر 2 و هم بر 11 بخش­پذیر باشند؛ بر 22 نیز بخش­پذیرند.یا اعداد زوجی که بر 11 قابل­قسمتند.

مثال:44 ، 66 ، 88 ،  286 ، 594 ، 110 ، 374374

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 23 :

عددی بر23 بخش پذیر است که اگر 7 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر23 بخش پذیر باشد.(در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال: 23 ÷ 138                     69 = 8 × 7 + 13

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 24 :   

اعدادی که هم بر 3 و هم بر 8 بخش­پذیر باشند؛ بر 24 نیز بخش­پذیرند. مثال: 48 ، 72 ، 888000 ، 3000

قاعده­ی بخش­پذیری بر 25 :   

اعدادی بر 25 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها بر 25 بخش­پذیر باشد.

اعدادی بر 25 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها 00 ، 25 ، 50  و یا 75 باشد.

مثال : 300 ، 13425 ، 9852150 ، 321475

برای تعیین باقی­مانده­ی تقسیم یک عدد بر 25 بزرگ­ترین مضرب ممکن 25 را از دو رقم سمت راست عدد کم می­کنیم.

مثال : 25 ÷ 473283     چون 8 = 75 – 83  پس تقسیم مربوطه 8 تا باقی­مانده دارد.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 50 :   

اعدادی بر 50 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها بر 50 بخش­پذیر باشد.

اعدادی بر 25 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها  00  و یا 50 باشد.

مثال : 300 ،  123450 ، 7900000

 اگر دو رقم سمت راست عددی کم­تر از 50 بود آن دو رقم همان باقی­مانده­ی تقسیم می­باشد.

اگر دو رقم سمت راست عددی بزرگ­تر از 50 بود؛ 50 را از آن کم می کنیم.

مثال: در تقسیم 50 ÷ 12342 باقیمانده 42 می­باشد. در تقسیم 584290 باقی­مانده­ی تقسیم 50-90 یعنی 40 می­باشد.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 75 :   

اعدادی که هم بر 3 و هم بر 25 بخش­پذیر باشند؛ بر 75 نیز بخش­پذیرند. مثال:  150 ، 225 ، 75000

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 99 :   

اعدادی که هم بر 9 و هم بر 11 بخش­پذیر باشند؛ بر 99 نیز بخش­پذیرند. مثال : 495 ، 3960 ، 369369

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 100 :   

اعدادی که هم بر 4 و هم بر 25 بخش­پذیر باشند؛ بر 100 نیز بخش­پذیرند. یا اعدادی که دو رقم سمت راست آن­ها صفر باشد. مثال: 700 ، 12340000

دو رقم سمت راست هر عدد باقی­مانده­ی آن عدد بر 100 خواهد بود. مثال: باقی­مانده­ی 100÷ 234578 عدد 78 می­باشد.

 

نکته: با استفاده از قاعده­ ی بخش­پذیری

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/27
   نمونه فرم های پوشه کار (1)

برای دریافت سری اول فرم های پوشه کار کلیک کنید

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/26
   ت

فكر ساخته ی تعلیم و تربیتی است كه تا امروزه گرفته ایم ، برای فكر بهتر باید از فردا تعلیم و تربیت بهتری بگیریم

ملاقات با اولیای روز چهارشنبه 96/7/26 برگزار نمی شود و روز چهارشنبه آینده 96/8/2 جلسه ملاقات با اولیا برگزار می گردد .

فردا آزمون املا و انشا داریم .

 

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/25
   تکالیف

دوست آن است كه در نبودن انسان ، حق دوستی را رعایت كند

تکالیف :

1 - یک جمله توصیفی درباره ی صبحانه سالم در گروه بنویسید .

2 - فیلم کارخانه کاغذ سازی دیده شود و در برگه مربوطه نوشته شود .

3  برگه ی شهاب سنگ ها پاک نویس شود و در برگه مربوطه نوشته شود .

4 - گزارش نویسنده ی صفحه ی 24 فارسی در کلاسور به صورت زیر نوشته شود .

بند اول : معرفی

بند دوم : تحصیلات او

بند سوم : آثار او

بند چهارم : جا مانده ها

شنبه 96/7/29 ریاضی بسیار مطالعه شود .

سه شنبه 97/8/2 مطالعات اجتماعی بسیار خوانده شود .

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/24
   اطلاعیه

بسمه تعالی

همیشه بخاطر بسپاریم ، کارهای مشکل را با آرامش آسان کنیم .

حضرت علی (ع) : بسا امر مشکلی که با نرمی و آهستگی آسان شود . (عزز الحکم)

Keep in mind , make difficulties easy by calmness .

ولی گرامی دانش آموز ......................    

با سلام و احترام ، بدینوسیله از جنابعالی برای شرکت در جلسه ی آموزش خانواده روز دوشنبه 24/7/96 ساعت 7:45 صبح در نمازخانه دبستان دعوت به عمل می آید . حضور یکی از اولیا در این جلسه الزامی می باشد . 

موضوع : بهداشت روان و ارتباط موثر در مدرسه                                          مدرس : آقای حسن زارعیان

                                                                                             با تشکر  -   دبستان هوشمند دخترانه شهید بهشتی (شاهد)

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/22
   اطلاعیه

بسمه تعالی

ولی گرامی دانش آموز ......................     پایه ...............

با سلام ، پیرو بخشنامه وزارتخانه در جهت اهمیت به تغذیه سالم دانش آموزان و فرهنگ استفاده از صبحانه سالم ، دانش آموزان در روزهای    یک شنبه و سه شنبه با آموزگار خود در کلاس از صبحانه سالم استفاده می کنند . لطفاً هماهنگی لازم را در این امر با آموزشگاه داشته باشید .

این اطلاعیه جهت آگاهی و رضایت شما ولی گرامی مبنی بر حضور دخترتان در طرح صبحانه سالم ، صادر گردیده است . لطفاً پس از رویت ، برگه را امضا و به آموزگار مربوطه ارجاع دهید .

                                                                                             با تشکر  -   شورای دبستان هوشمند دخترانه شهید بهشتی (شاهد)

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/21
   

اگر امروز حتی یك كلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید

تکالیف :

1 - صفحات 7 و 8 ریاضی انجام شود .

2 - وسایل کار و فن آوری آورده شود.

3 - درس پنجره های شناخت پیش مطالعه شود .

4 - کلمات درس پنجره های شناخت جدول الفبا شود . (حروف ص ، س ، ط ، ظ ، ذ ، ز)

 

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/16
   تکالیف

بهترین زمان برای تربیت اراده ، ایام جوانی است

تکالیف :

1 - کاربرگ 1 و 2 اجتماعی و جدول

2 - آوردن مقوا برای درس کار و فن آوری هفته بعد

3 - نوشتن از روی درس 1 فارسی با معنی

 

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/11
   اطلاعیه

قابل توجه کلیه اولیای گرامی

با سلام ، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام عاشورای حسینی و ماه محرم  ،  اطلاع می رساند با توجه به برگزاری شورای آموزگاران در روز چهار شنبه مورخ 12/7/96  دانش آموزان ساعت 11  تعطیل می گردند . ضمناً سرویس ها برقرار می باشد .

                                                                                     با تشکر -   شورای دبستان دخترانه هوشمند شهید بهشتی (شاهد)

   ارسال شده توسط   فرشته امامقلیوند  در مورخ   1396/07/11
12