امروز : 04 اسفند 1397
 
   پیام
سلام به اولیای گرامی شورای مدرسه فردا کنسل می باشد و بچه ها طبق معمول تعطیل میشوند با تشکر از شما.
   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/12/04
   فعالیت

به نام خدا 

پلی کپی حل شود.

ریاضی معما صفحه 108 انجام شود.

یک دیکته از درس نوشته شود.

با شکل ها ی هندسی یک نقاشی زیبا کشیده و تعداد گوشه ها و ضلع های ان را بنویسید

با 10کلمه سخت درس ها جمله سازی کنید 

 

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/12/01
   فعالیت

سلام عزیزانم 

پلی کپی حل شود.

از 10 خط دوم درس نوشته شود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/30
   فعالیت

سلام به دختران خوبم 

پلی کپی حل شود.

از 10 خط درس یک بار بنویسید. 

 نقاشی را در کاغذ کشیده و کامل کنید و فردا به کلاس بیاورید.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/29
   فعالیت

سلام به دختران خوبم 

از 10کلمه سخت درس ها جمله سازی کنید 

ریاضی  صفحه 104 در دفتر نوشته شود .

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/28
   فعالیت

سلام به دختران بهشتی

سر مشق ها کامل شود. 

پلی کپی ها حل شود. 

یک دیکته از درس های 9تا13 دو صفحه نوشته شود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/24
   فعالیت

سلام به دختران خوبم 

یک نقاشی در رابطه با 22 بهمن کشیده شود .

 پلی کپی حل شود. 

5تفریق سه رقمی با انتقال و 5 ترین جمع با انتقال نوشته شود.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/23
   تکلیف مهارتی و آموزشی

سلام به دختران بهشتی 

از درس یک بار بنویسید.

یک دیکته از درس های 6و7و8و9 دو صفحه نوشته شود 

پلی کپی ها حل شود. ریاضی 5 مسئله دو راهی وسه رقمی نوشته شود. 

همه ی درس ها خوانده شود. 

سالگرد پیروزی انقلاب مبارک باشد.

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/17
   فعالیت

سلام به دختران نرگس دو

پلی کپی حل شود .5 جمع با انتقال 3 رقمی باشکل بنویسید.

فردا دخترانم چتر های خود را با نوشتن اسمشان در چترهای خود به مدرسه بیاورند. 

   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/16
   فعالیت
دختران گلم روزهای پیروزی انقلاب بر شما مبارک باد بدین مناسبت امشب فعالیتی ندارید .
   ارسال شده توسط   ملیحه سادات افتخاری دماوند  در مورخ   1397/11/15
12345678910...