امروز : 28 اسفند 1397
 
    سوال متن مطالعات اجتماعی(کل کتاب)

نمونه سوال اجتماعی کل کتاب

گل دخترهایم دقت داشته باشید که ملاک پاسخگویی فقط کتاب است لذا به پاسخ های در جزوه اکتفا نکنید و

پاسخ های کامل را ازکتاب مطالعه کنید

   ارسال شده توسط   فاطمه نیک آیین  در مورخ   1396/10/18